Kommentar angående Beowulf Minings debattartikel i SvD 5 januari 2019

Kommentar angående Beowulf Minings debattartikel i SvD 5 januari 2019

January 17, 2019

Copenhagen Economics vill klargöra att vi inte gjort någon utredning eller uttalat oss kring huruvida en gruva i Kallak kan komma att påverka samisk kultur eller rennäring, vilket man kan få intryck är fallet i debattartikeln ”Osäkra spelregler hot mot gruvindustrin” av Kurt Budge och Göran Färm, Beowulf Mining, som publicerades i Svenska Dagbladet den 5 januari 2019.

Under 2017 utredde Copenhagen Economics ett par samhällsekonomiska frågeställningar på uppdrag av Beowulf Mining, den rapporten finns att läsa på vår hemsida. Rapporten svarar inte, och var aldrig menad att svara på, huruvida en gruva i Kallak kan komma att påverka samisk kultur eller rennäring då en sådan frågeställning inte ingick i vårt uppdrag från Beowulf Mining.

Commentatry in English

Copenhagen Economics wants to clarify that we have not investigated or commented on whether a mine in Kallak may affect Sami culture or reindeer herding, which one can get the impression is the case in the Swedish debate article “Osäkra spelregler hot mot gruvindustrin” written by Kurt Budge and Göran Färm, Beowulf Mining, and published in Svenska Dagbladet on January 5, 2019.

In 2017, Copenhagen Economics investigated a selected few socio-economic topics on behalf of Beowulf Mining, the report is available on our website. The report does not include an analysis of whether a mine in Kallak may affect Sami culture or reindeer herding since that was not part of our assignment from Beowulf Mining.