Reform af energiafgifterne – Struktur i energiafgifter bør understøtte politiske mål bedre.

Reform af energiafgifterne – Struktur i energiafgifter bør understøtte politiske mål bedre.

April 13, 2015

Copenhagen Economics har udarbejdet en rapport for Dansk Energi om strukturen af energiafgifter.

 

Dansk og europæisk klima- og energipolitik står overfor betydelige udfordringer særligt på den længere bane. Landene indenfor EU har allerede forpligtiget sig til reduktioner i klimagasser på 20 procent i 2020 i forhold til 1990. Der er tilsvarende målsætninger for udbygning af vedvarende energi og energibesparelser, men også målsætninger om at reducere afhængighed af importerede fossile brændstoffer, særligt olie og gas. Den nuværende struktur for energibeskatning forhindrer imidlertid en omkostningseffektiv implementering af målsætningerne. Især fordi beskatningen ikke tager højde for at energiforbruget siden 2005 kan inddeles i energiforbrug/-produktion som er omfattet af EU´s marked for CO2 kvoter (kvoteomfattet sektor, blandt andet el og fjernvarme produktion) og energiforbrug/-produktion som ikke er omfattet (ikke-kvoteomfattet sektor, blandt andet transport og private olie- og gasfyr).

 

Det største problem ved den nationale beskatning af energiforbrug er overbeskatningen af el. Med de nuværende regler vil den samlede beskatning af el i 2015 per udledt ton CO2 være på godt 3.000 kroner for private mod f.eks. 2.000 kroner for benzin og 1.300 kr. for naturgas til opvarmning og diesel til transport. Det forhindrer, at eksempelvis private husstande ikke har voldsom stor interesse i at udskifte et oliefyr med en varmepumpe på el til produktion af varmt vand i hjemmet. Beskatningsstrukturen forhindrer at energiforbruget ”flytter” over i den kvoteomfattede sektor hvor dels de billigste muligheder for CO2 reduktion findes og de billigste muligheder for øget brug af vedvarende energi findes.  

Læs hele rapporten her

 

Henvendelse omkring rapporten og yderligere spørgsmål bedes rettet til Partner Martin Hvidt Thelle